Od czego zależy wysokość alimentów na dzieci?

0
470

Rodzic obowiązany do świadczenia alimentów na dziecko zazwyczaj zastanawia od czego zależy ich wysokość. Czy jeśli mnie nie stać, to będę musiał płacić? A co z moimi wydatkami? Czy wszystkie potrzeby dziecka są istotne przy określeniu wysokości alimentów? Czy wreszcie do alimentów zobowiązany jest jeden z rodziców, czy oboje?

Alimenty dla dziecka – kiedy?

Obowiązek świadczeń alimentacyjnych rodziców wobec dzieci uregulowany jest w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z którego wynika, że jeśli dziecko nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, rodzice obowiązani są względem niego do świadczeń alimentacyjnych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dochody z majątku dziecka są wystarczające na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Nie ma jednego, z góry określonego katalogu usprawiedliwionych potrzeb dziecka, dlatego każdy przypadek należy oceniać indywidualnie. Wysokość potrzeb dziecka zależy od wielu czynników, z których podstawowe to m.in. wiek dziecka, jego stan zdrowia, czy szczególne potrzeby edukacyjne.

Można jednak wskazać na pewien standardowy zakres tych potrzeb. I tak, do kosztów utrzymania dziecka możemy zaliczyć odpowiednią część opłat za mieszkanie, koszty zakupu wyżywienia, odzieży, środków higieny osobistej, zabawek i sprzętu sportowego, wydatki poniesione na leczenie, w tym na zakupu lekarstw, koszty wypoczynku, w tym wakacje letnie i zimowe, obozy czy kolonie, wydatki związane z edukacją dziecka np. książki, zeszyty, opłaty za szkołę, korepetycje, dodatkowe kursy językowe, wydatki na zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dziecka. W przypadku młodszych dzieci do kosztów tych należeć mogą także wydatki na żłobek, przedszkole lub prywatną opiekę.

Możliwości zarobkowe rodziców

Jak już wspomniałem, wysokość alimentów zależy także od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Warto wiedzieć, że nasze możliwości zarobkowe to niekoniecznie nasze faktyczne zarobki. W każdym przypadku sąd będzie badał, czy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów w pełni wykorzystuje swoje możliwości zarobkowe, czyli w uproszczeniu, czy dokłada odpowiednich starań, żeby uzyskać dochód odpowiedni do swoich kwalifikacji. Jeżeli na przykład rodzic nie pracuje, ale nie ma przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy, to wówczas sąd ustali możliwy do uzyskania przez niego dochód na podstawie informacji uzyskanych z powiatowego urzędu pracy.

Podobnie będzie w przypadku, gdy rodzic zobowiązany do alimentacji będzie wykazywał bardzo niskie dochody odbiegające od średnich zarobków w danej branży i na danym stanowisku.

Sytuacja majątkowa rodziców

Przy ustalaniu wysokości alimentów sąd weźmie pod uwagę także nasze możliwości majątkowe, na przykład zgromadzone oszczędności, posiadane nieruchomości lub inny wartościowy majątek. Z drugiej strony sąd uwzględni też nasze osobiste wydatki oraz wydatki osób, które pozostają na naszym utrzymaniu (np. pozostałych dzieci z innego związku). Sąd weźmie pod uwagę także koszty spłaty posiadanych przez nas kredytów, pożyczek, czy innych zobowiązań finansowych.

Warto wiedzieć, że zgodnie z zasadą równej stopy życiowej, poziom życia dzieci powinien być adekwatny do zamożności ich rodziców. Generalnie więc możemy powiedzieć, że im lepiej sytuowani będą rodzice tym wyższa będzie wysokość alimentów.

Świadczenia alimentacyjne nie tylko w formie pieniężnej

Zgodnie z art. 135 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Oznacza to, że świadczenie alimentacyjne może odbywać się zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie osobistych starań o dziecko. Warto wiedzieć, że obowiązek alimentacyjny co do zasady obciąża oboje rodziców, co nie znaczy, że w równej wysokości. Jeżeli na przykład jeden z rodziców sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem, to finansowy ciężar utrzymania dziecka zostanie nałożony przede wszystkim na drugiego rodzica.

Czy potrzebuję pomocy prawnika?

Niniejszy artykuł zawiera jedynie podstawowe informacje na temat ustalania wysokości alimentów na dzieci. Jednakże każdy przypadek należy potraktować indywidualnie i powinien on zostać przeanalizowany przez adwokata od alimentów. Jeśli zatem potrzebują Państwo pomocy, zapraszam do osobistego kontaktu.

Artykuł powstał we współpracy z adwokatem Marcinem Oźminkowskim z Poznania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here